Projekti: Mbështetje për Reformën e Administratës Publike

Me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) përkrah departamentin për regjistrim dhe ndërlidhje me OJQ-të në procesin e hartimit të koncept dokumentit për Plotësim – Ndryshimin e Ligjit për Lirinë e Asociimit në OJQ.