Projekti: Rishqyrtim i Politikave të Antikorrupcionit. Trendet Globale dhe Pergjigjet Evropiane Ndaj Sfides së Korrupsionit – Anticorrp

ANTICORRP është projekt i financuar nga BE me fushështrirje të gjërë, i cili heton dhe spjegon faktorët që e promovojnë apo e pengojnë zhvillimin e politikave efikase në luftimin e korrupsionit dhe të institucioneve të paanshme qeveritare.  Ky projekt financohet nga programi 7th framework dhe përbëhet nga 21 universitete dhe institute kërkimore.