Projekti: Përmirësimi i Aftësive të Analizës së Politikave në Tri Ministritë Linjës

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të ndihmojë institucionet e Republikës së Kosovës të avancojnë kapacitetet e tyre në formulimin dhe implementimin e politikave të bazuara në fakte dhe analiza në mënyrë që të rrisë performancën e sajë në procese të rëndësishme, përfshi këtu integrimin në BE. Kjo arritje pritet të ndikojë në rritjen e besimit të qytetarëve në iniciativat qeveritare.