Projekti: Përkrahje për Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë

Projekti i përbashkët i BE/KE “Mbështetje për Promovimin e Diversitetit Kulturor” (PDKK) synon të kontribuojë në rritjen e dialogut ndërkulturor, kohezionit social dhe zhvillimit ekonomik përmes një qasjeje të integruar dhe gjithëpërfshirëse për të siguruar një qëndrueshmëri afatgjate të trashëgimisë kulturore dhe natyrore.