Projekti: Drejt Strategjive Efektive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Politikë-Bërjes Gjithpërfshirëse

IKS është duke punuar në projektin “Drejt Mbrojtjes Efektive të Fëmijëve dhe Politikë-bërjes Gjithpërfshirëse”, që financohet nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP).

Fëmijët në Kosovë ende jetojnë në varfëri të thellë dhe i ekspozohen diskriminimit dhe eksploatimit. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ekspozohen dhunës në familje, në komunitet apo edhe në shkollë. Megjithkëtë, politikat efektive për mbrojtjen e fëmijëve ende mungojnë, edhe kur ekzistojnë ato nuk zbatohen në praktikë.

Me këtë projekt IKS synon që, përmes hulumtimeve empirike në këtë fushë, të informojë dhe avokojë për të drejtat e fëmijëve në nivelin politik-bërës, atë të Kuvendit të Kosovës, që rezultatet e nxjerra të përkthehen në politika relevante dhe efektive për mbrojtjen e fëmijëve.