European Union

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë nëpërmjet Instrumentit për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut (IDDNJ) është duke mbështetur projektin e IKS-it: “Ekonomia Politike e Mitrovicës dhe Gjakovës: Ndikimi në Stabilitetin Social dhe Politik.” Projekti synon të sigurojë pjesëmarrjen demokratike të aktorëve të shoqërisë civile në zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe politik të Kosovës drejt një të ardhmeje evropiane. Ky projekt ka filluar në fillim të vitit 2010 dhe do të përfundojë në fund të vitit 2011.