The German Marshall Fund of the United States

Fondi i Ballkanit për Demokraci është duke mbështetur projektin e IKS-it: “Peisazhi Politik i Kosovës.” Nëpërmjet këtij projekti IKS-i synon të analizojë sistematikisht peisazhin politik të Kosovës dhe të paraqesë në mënyrë të qartë përfundimet e hulumtimit tek populli i Kosovës. Nëse qytetarët dinë më shumë rreth funksionimit të partive politike, rreth përpilimit të programeve dhe se si merren vendimet brenda partisë, atëherë ata do të jenë në gjendje të bëjnë zgjidhje më të informuar se kush do ti përfaqësojë ata. Ky projekt i financuar nga FBD ka filluar në tetor 2009 dhe parashihet të përfundojë në verë 2010.