Përfshirja Sociale në Programet e Partive Politike

Parandalimi, lehtësimi dhe mënjanimi i problemeve sociale, arritja e barazisë shoqërore dhe përkrahja sistemore e grupeve më të brishta të shoqërisë, janë ndër sfidat më të mëdha të një shteti modern demokratik.

Ky hulumtim analizon dhe krahason përfshirjen e  politikave sociale në programet politike e zgjedhore të partive politike të Kosovës.

Pyetjet kryesore të hulumtimit janë:

  • Cilat politika sociale janë të prezantuara në programet e partive politike të Kosovës?
  • Cilat janë karakteristikat kryesore të politikave sociale të këtyre partive?
  • Sa janë  të realizueshme këto politika në Kosovë?
  • Cili është qëndrimi dhe sjellja  për këtë temë i përfaqësuesve të partive në kuvend gjatë debatit dhe vendimmarrjes në parlament në raport me politikat sociale të prezantuara në programe?