Projekti: Përkrahje Partnerëve Social

Projekti Përkrahje Partnerëve Social synon të përmirësojë cilësinë dhe intensitetin e dialogut social në Kosovë, të nënkuptuar si shkëmbimi dhe konsultimi mes organizatave të punëmarrësve, organizatave të punëdhënësve dhe Qeverisë, për çështje që kanë lidhje me punën, punësimin dhe mirëqënien e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Realizimi i këtij synimi do të bëhët nëpërmjet përmirësimit të kushteve për diskutim kuptimplotë mes partnerëve social.
Ky projekt udhëhiqet prej IKS, në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung Pristina, Odën Ekonomike të Kosovës, Sindikatën e Pavarur të Energjitikës së Kosovës, Sindikatën e Pavarur të Metalistëve të Kosovës, organizatën spanjolle Fundacio’ Pau i Solidaritat dhe Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.