Raport Analitik i të Gjeturave nga Intervistat: Korrupsioni dhe Trafikimi i Grave

Korrupsioni besohet të jetë një nga instrumentet kryesore të përvetësuara nga grupet e organizuara të krimit për të shmangur zbulimin dhe penguar përpjekjet kundër trafikimit. Megjithëse përdorimi i korrupsionit është përmendur shpesh në ndërlidhje me trafikimin njerëzor, pak studime kanë hulumtuar në mënyrë empirike faktorët dhe mekanizmat prapa kësaj ndërlidhje. Këto katër raporte ofrojnë një këndvështrim të ri të kësaj fushe pak të hulumtuar, të mbështetura në studimet e kryera në Bullgari, Kroaci dhe Kosovë, si pjesë e projektit ANTICORRP financuar nga programi FP7 i Komisionit Evropian. Studimi hulumton aspektet kyçe të ndërlidhura mes trafikimit të qenieve njerëzore dhe korrupsionit, me theks të veçantë rolin që ka korrupsioni në shmangien e ndjekjes penale, për të penguar hetimet dhe trajtimet gjyqësore, – nëse këto përpjekje dështojnë, të paktën të minimizohen dënimet. Gjetjet e hulumtimit hedhin dritë mbi aspektet kyçe përcjellëse mes korrupsionit dhe trafikut. 1) kanalit më të spikatur të korrupsionit dhe aktorëve të përfshirë në mbrojtjen e krimit të organizuar nga ndjekja penale; 2) korrupsionin e grupeve kriminale; 3) faktorët kryesorë që lehtësojnë shfaqjen e skemave të korrupsionit (legjislativ, faktorët ekonomiko-social, lidhja mes kriminelëve dhe menaxherëve të kompanive legale, trashëgimtarëve të pasurive të fituara nga krimi, etj.). Po ashtu adresohen dhe ofrohen rekomandime për trajtimin e problemit që ka ndikimi i korrupsionit dhe trafikimit ndaj viktimave. Metodologjia e hulumtimit përmban analizë e raporteve të mediave, rasteve gjyqësore dhe janë zhvilluar intervista gjysmë të strukturuara me punonjës të OJQ-ve që janë marrë me këtë fushë, zyrtar për zbatim të ligjit dhe prokurorë.

Për të lexuar raportin, klikoni këtu – Analytical report of interview findings: Corruption and trafficking in women