Korrupsioni dhe Trafikimi i Grave. Rasti i Kosovës.

Ky raport përmbledh të gjeturat e hulumtimit dhe trendët kryesore të trafikimit të njerëzve, si dhe mundësinë e lidhshmërisë së tij me korrupsionin në Kosovë. Hulumtimi ka dy qëllime kryesore: të shqyrtoj  lidhjet mes korrupiosnit dhe trafikimit të grave, si dhe të identifikoj pasojat dhe ndikimin e korrupsionit te viktimave të trafikimit. Për qëllim të këtij studimi, janë analizuar materialet dhe janë zhvilluar intervista ballë për ballë me informacione kyçe.

Të dhënat zyrtare dhe informatat e ofruara nga të anketuarit dëshmojnë për një tendencë në rënie të trafikimit brenda Kosovës. Pa dyshim, trafikimi i qenieve njerëzore mbetet një problem pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të adresuar çështje.  Shumica e rasteve të trafikimit kanë qenë të lidhura me shfrytëzimin seksual, në këtë aspekt vëmendja më e madhe e qeverisë ka qenë e përqendruar në identifikimin e formave tjera të trakfikimit, veçanërisht ato të lidhura me punën e fëmijëve në rrugë.

Duke u mbështetur në të gjeturat, ky raport ofron një numër rekomandimesh për të fuqizuar dhe zbatuar masat kundër trafikimit, përfshirë këtu; fuqizim të thuktë të legjislacionit, veçanërisht dispozitave kundër trafikimit të Kodit Penal, zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve relevante që trajtojnë rastet e trafikimit; Ofrimin e shërbimeve psiko-sociale dhe strehim në qendrat rajonale për mbështetjen e viktimave të trafikimit dhe dhunës familjare.

Për të lexuar raportin, klikoni këtu – Corruption and trafficking in women. The case of Kosovo.