X

Misioni dhe Vizioni

Misioni

Misioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet është të kontribojë në avancimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës përmes hulumtimeve empirike, nxitjen e politikbërjes së mirëinformuar, ngritjes së vetëdijes qytetare, bashkëpunimit rajonal, avokimit dhe rrjetizimit.

 

Vizioni

Vizioni i Iniciativës Kosovare për Stabilitet është që të bëhet një institut kërkimor dhe zhvillimor i rëndësishëm në angazhimin e tij për qeverisje të mirë dhe drejtësi sociale në Kosovë.