Për ne

Iniciativa Kosovare për Stabilitet - IKS është institut kërkimor i pavarur, jo profitabil që fokusohet në hulumtime empirike dhe analiza të zhvillimeve shoqëroro-ekonomike në Kosovë. E themeluar në vitin 2004, IKS ofron hulumtime inovative dhe të ndërlidhura me politika relevante, me qëllim të inicimit të debateve mbi çështje të rëndësishme për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës. Ne besojmë që debatet publike të bazuara në fakte përbëjnë themelin e një vendim-marrje demokratike.

 

Qysh nga vera e vitit 2004, IKS ka zgjeruar ekipin e tyre me tetë analistë dhe hulumtues me orar të plotë me rrjet të zgjeruar të hulumtuesve dhe bashkëpunëtorëve. Puna e IKS-it është po ashtu e përkrahur nga Bordi Këshillëdhënës, përfshirë analistët dhe praktikantët vendorë dhe ndërkombëtarë. Qysh nga themelimi, puna e IKS-it është fokusuar në çështjet e qeverisjes, zhvillimit ekonomik, planifikimit urban, korrupsionit në procesin e rindërtimit të pas luftës, arsimimit, problemin e imazhit të Kosovës dhe mbrojtjen e ambientit. IKS-i është gjithashtu pjesë e rrjetit të instituteve kërkimore të ESI-it për Evropën Jug Lindore.