Mbështetje për Dialogun Social në Kosovë përmes ngritjes së kapaciteteve dhe riorganizimin e partnerëve social.

I financuar nga Komisioni Evropian, objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është "për të përmirësuar cilësinë dhe intensitetin e dialogut social nëpërmjet përmirësimit të parakushtëve për diskutim kuptimplotë në mes të partnerëve social".