Mbështetje për Reformën e Administratës Publike

Me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)  përkrah departamentin për regjistrim dhe ndërlidhje me OJQ-të në procesin e hartimit të koncept dokumentit për Plotësim - Ndryshimin e Ligjit për Lirinë e Asociimit në OJQ.