Përfshirja sociale në programet e partive politike

I financuar nga Friedrich Ebert Stiftung – FES, objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është sensibilizimi i partive dhe publikut me aspektet sociale brenda  programeve të partive politike, duke promovuar kështu kërkesën shoqërore për përfshirjen e platformave sociale në programet e tyre.