Open Society Foundations

Instituti për Shoqëri të Hapur, nëpërmes Grantit Institucional është duke e përkrahur në mënyr të vazhdueshme punën e IKS-it që nga 2008. Kjo përkrahje po i mundëson IKS-it që të ketë siguri financiare dhe i mundëson të vazhdojë punën dhe zhvillimin e mëtutjeshëm.