Tiri

Në verën e vitit 2005 TIRI i ofroj IKS-it që të punojnë në një projekt hulumtues ku do të përshkruhej procesi i rindërtimit në Kosovën e pas luftës, duke filluar nga akterët kryesor të involvuar, donatorët që punonin në Kosovë, institucionet lokale që sapo ishin ndërtuar dhe gjendja e integritetit të tyre në çështjet e veçanta ku involvoheshin donatorët si dhe nga ku mund të nxjerreshin mësimet nga ndërhyrjet e donatorëve në situatat e pas luftës. TIRI ka krijuar rrjet të institucioneve hulumtuese në vendet e dalura nga lufta që bëjnë punë të njëjtë si të IKS-it, me qëllim që të nxjerren mësime nga situata të ndryshme të krijuara në vendet e sapo dalura nga lufta në mënyr që të përmbledhen rekomandimet për ti lehtësuar intervenimet në rrethanat e reja të pas luftës.