Mos Rregullo Diçka që nuk Është Prishur II; Dokument i Shkurtër i Politikave të Opsioneve për Kosovën

Në prill/maj 2016, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka marrë iniciativë për të amandamentuar ligjin LAW Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. Hartimi i koncept-dokumentit kërkon të dëshmoj nevojën për ndryshime politike dhe analiza të opsioneve për të adresuar objektivat e diskutueshëm dhe që nuk janë trajtuar në mënyrën e duhur nga palët e përfshira. Ky punim analizon ndryshimet dhe jep rekomandime.

Dont Fix What Ain’t Broke II