Studim për Pagën Minimale

Qëllimi i këtij studimi është të vlerësoj metodologjitë dhe praktikat që përdoren në vendosjen e pagës minimale dhe treguesve që duhet të konsiderohen më qëllim të informimit të procesit dhe dialogut mes palëve të përfshira në Kosovë në përcaktimin e pagës minimale. Ky studim në asnjë mënyrë nuk synon të rekomandojë një nivel apo metodë të caktuar të vendosjes së pagës minimale, pasi kjo mund të jetë vetëm si rezultat i dialogut mes palëve. Qëllimi kryesor është të ilustrohen reflektimet thelbësore që janë për t’u konsideruar përderisa ecët drejt një vendimi mbi metodologjinë, si dhe për të nënvizuar politikën e përgjithshme dhe implikimet socio-ekonomike të çfarëdo ndryshimi politikash në kontekstin e Kosovës.

Klikoni për raportin e plotë: Minimum Wage Study