Angazhimi në Konsultime Publike

Ky udhëzues u përgatit për të ofruar një pasqyrë të standardeve dhe parimeve ndërkombëtare dhe vendore mbi konsultimet publike dhe përpjekjet e avokimit gjatë proceseve të hartimit të ligjeve dhe politikave brenda Qeverisë. Qëllimi i tij kryesor është të ofrojë udhëzime për shoqërinë civile se si të angazhohen në proceset e konsultimit në Kosovë, duke ndjekur sidomos miratimin e Rregullores së Qeverisë 5/2016 mbi Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik, më 29 prill 2016 (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Qeverisë Nr. 5/2016″).

Për të lexuar udhëzuesin, ju lutem klikoni këtu: Angazhimi në Konsultime Publike